Žaidimo Klausyk ZIPĄ - laimėk SWIFTĄ taisykles | ZIP FM
ON AIR:
Nakties Spektras
ZIP FM
ŽINUTĖ Į ETERĮ

Žaidimo Klausyk ZIPĄ – laimėk SWIFTĄ taisykles

  1. BENDROJI DALIS.

1.1. Šios taisyklės numato reklaminio konkurso „Klausyk ZIPĄ – laimėk SWIFTĄ“ (toliau vadinamo ŽAIDIMAS) vykdymo tvarką. ŽAIDIMAS yra vykdomas radijo stoties Zip FM (toliau vadinama ZIP FM) eteryje ir tinklapyje (www.zipfm.lt). ŽAIDIMO organizatorius yra UAB „Tango reklama“ (toliau – ŽAIDIMO VYKDYTOJAS).

1.2. ŽAIDIMO trukmė yra nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki spalio 11 d.

1.3. ŽAIDIME gali dalyvauti bet kuris ZIP FM klausytojas, kuriam yra suėję 18 metų, išskyrus  UAB „Autoverslo automobiliai“, UAB „Radiocentras“, UAB „Tango reklama” darbuotojus, asmenis, susijusius su šiomis įmonėmis, visų šių asmenų šeimos narius ir artimiausius giminaičius.

 

  1. KONKURSO VYKDYMO TVARKA.

2.1. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS interneto tinklapyje (www.zipfm.lt) patalpina registracijos anketą.

2.2. Asmuo, norintis dalyvauti ŽAIDIME, turi šiokiadieniais tarp 7 ir 10 val. klausyti ZIP FM, išgirsti ten skelbiamo kodo skaičius ir raides bei tarp 10 ir 11 val. užsiregistruoti visą kodą skelbimo eilės tvarka registracijos anketoje. ŽAIDIMO DALYVIS taip pat privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį.

2.3. Per vieną ŽAIDIMO dieną iš vieno telefono numerio VYKDYTOJAS priima tik vieną registraciją.

 

  1. KONKURSO EIGA, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PRIZAI.

3.1. Kiekvieną šiokiadienį po 11 val. VYKDYTOJAS iš anketoje užsiregistravusių ir teisingą kodą įvedusių dalyvių, atsitiktinės atrankos būdu, išrenka vieną ŽAIDIMO dalyvį. Jam skiriamas mažasis prizas – ZIP FM džemperis.

3.2. Kiekvieną šiokiadienį po 11 val. VYKDYTOJAS surenka visus užsiregistravusius ir teisingą kodą įvedusius dalyvius bei perkelia juos į bendrą ŽAIDIMO finalininkų sąrašą.

3.3. Paskutinę ŽAIDIMO dieną 16.30 val., prižiūrint auditoriui ir naudojantis atsitiktinio skaičiaus generatoriumi, VYKDYTOJAS iš bendro ŽAIDIMO finalininkų sąrašo ištraukia vieną ŽAIDIMO dalyvį. Jam skiriamas pagrindinis ŽAIDIMO prizas – automobilis Suzuki Swift. Taip pat yra ištraukiami dar dešimt dalyvių, jų duomenys suvedami į atskirą atsarginių sąrašą ir  sunumeruojami nuo vieno iki dešimt eiliškumo tvarka.

3.4. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS įsteigia prizus:

3.4.1. Pagrindinį prizą – automobilį Suzuki Swift 4×4 Hybrid, benzininis 1,2 l Dualjet variklis.

3.4.2. Mažuosius prizus ZIP FM džemperius, 30 vnt.

3.5. Jeigu pagal galiojančius LR teisės aktus ŽAIDIMO DALYVIUI, kuriam skirtas ŽAIDIMO prizas, atsiranda pareiga mokėti įstatymais nustatytus mokesčius, tokius mokesčius deklaruos ir  už ŽAIDIMO dalyvį sumokės ŽAIDIMO VYKDYTOJAS teisės aktų nustatyta tvarka.

 3.6. ŽAIDIMO dalyvis (-iai) apie prizo skyrimą bus informuotas (-i) ZIP FM eteryje bei asmeniškai, telefonu tą pačią dieną, nebent su juo nebus įmanoma susisiekti telefonu. Tokiu atveju kiekvieną kitą dieną VYKDYTOJAS dės visas protingos pastangas susisiekti su dalyviu.

3.7. ŽAIDIMO dalyvis, kuriam skirtas pagrindinis prizą, per 10 (dešimt) dienų nuo prizo skyrimo dienos privalo atvykti į ŽAIDIMO vykdytojo patalpas (Laisvės pr. 60, Vilnius) ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumente turi būti asmens nuotrauka, vardas, pavardė, asmens kodas).

3.8. ŽAIDIMO dalyviui, nepateikusiam duomenų, kurių reikalauja šių Taisyklių 3.7. p.; arba dalyviui, kuris registracijos anketoje nurodė vardą ir pavardę, nesutampančius su tais, kurie nurodyti jo asmens tapatybės dokumentuose; taip pat dalyviui,  kuriam prizo skyrimo dieną nebuvo suėję 18 metų (Taisyklių 1.3 p.), arba kuris prizą atsiimti atvyko vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prizo skyrimo, prizo skyrimas panaikinamas.

3.9. Prizo skyrimo panaikinimo atveju (3.8. p.) iš atsarginių sąrašo pasirenkamas artimiausias pagal eilės numerį dalyvis. Jam nedelsiant taikomos 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. p. nuostatos.

3.10. Už prizo (-ų) įteikimą ŽAIDIMO DALYVIUI (-iams) atsakingas ŽAIDIMO            VYKDYTOJAS.

 

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Dalyvaudami ŽAIDIME DALYVIAI sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris) bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir ŽAIDIMO VYKDYTOJO sprendimų. Jei dalyvis taptų pagrindiniu prizininku, jis sutinka ir suteikia teises UAB „Tango reklama“ bei jos nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jo kaip prizininko vardą. Informacija gali būti skelbiama internete, spaudoje, televizijoje, radijo stotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse.

4.2. Taisyklių 2.2. p. numatyta tvarka tapdamas ŽAIDIMO DALYVIU, asmuo patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris) bus tvarkomi UAB „Tango reklama“ kaip duomenų valdytojo šiose TAISYKLĖSE ir ŽAIDIMO vykdytojo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka ŽAIDIMO vykdymo tikslu – ŽAIDIMO vykdymo metu ir 3 mėnesius po ŽAIDIMO prizo skyrimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, Asmens duomenys sunaikinami – ištrinami iš ŽAIDIMO duomenų bazių.

4.3. Visi ŽAIDIMO vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš ŽAIDIMO DALYVIO. Su ŽAIDIMO DALYVIO ŽAIDIMO vykdymo tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) tik ŽAIDIMO VYKDYTOJAS. Jis taiko tinkamas apsaugos priemones, kad ŽAIDIMO DALYVIO asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo.

4.4. ŽAIDIMO DALYVIS privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini ŽAIDIMUI organizuoti. Nepateikęs nurodytų asmens duomenų, ŽAIDIMO DALYVIS negalės būti ŽAIDIMO VYKDYTOJO identifikuotas ir negalės dalyvauti ŽAIDIME.

4.5. ŽAIDIMO DALYVIS bet kada jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu, pateikęs ŽAIDIMO VYKDYTOJUI asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į ŽAIDIMO VYKDYTOJĄ ir atsisakyti dalyvauti ŽAIDIME. Atsisakius dalyvauti ŽAIDIME, ŽAIDIMO DALYVIO pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi ŽAIDIMO vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti ŽAIDIME tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.

4.6. ŽAIDIMO DALYVIS turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat ŽAIDIMO DALYVIS turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.

4.7. ŽAIDIMO DALYVIS yra informuojamas, kad pateikęs reikalavimą ŽAIDIMO VYKDYTOJUI apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus ŽAIDIMO vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą ŽAIDIME ir neturinčiu galimybės gauti ŽAIDIMO prizus. Toks ŽAIDIMO DALYVIO pasitraukimas iš ŽAIDIMO neturės įtakos iki reikalavimo pateikimo jau atliktam ŽAIDIMO DALYVIO asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

4.8. ŽAIDIMO DALYVIS dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių ir bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į ŽAIDIMO VYKDYTOJĄ el. paštu [email protected]

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS gali keisti ŽAIDIMO taisykles, pranešęs apie tai ŽAIDIMO VYKDYTOJO tinklalapyje bei ZIP FM eteryje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

5.2. Konkurso taisyklės skelbiamos www.zipfm.lt.