KALBA.LT UNIVERSITETAS žaidimo taisyklės | ZIP FM
ON AIR:
EGLĖ IR IEVA
ZIP FM
ŽINUTĖ Į ETERĮ

KALBA.LT UNIVERSITETAS žaidimo taisyklės

1. BENDROJI DALIS.

1.1. Šios taisyklės numato žaidimo „KALBA.LT UNIVERSITETAS“ (toliau vadinamo ŽAIDIMAS) vykdymo tvarką. ŽAIDIMAS yra vykdomas radijo stoties ZIP FM (toliau vadinama ZIP FM) tinklapyje www.zipfm.lt . ŽAIDIMO organizatorius yra UAB „Tango reklama“ (toliau – ŽAIDIMO vykdytojas).

1.2. ŽAIDIMO trukmė nuo 2021 m. rugsėjo 13 iki rugsėjo 29 d.

1.3. ŽAIDIME negali dalyvauti UAB “Radiocentras”, UAB “Tango reklama”, darbuotojai, asmenys, susiję su UAB „Radiocentras“ autorinėmis sutartimis, visų šių asmenų šeimos nariai, šių asmenų artimiausi giminaičiai bei asmenys jaunesni nei 18 metų.

2. ŽAIDIMO VYKDYMO TVARKA.

2.1.  ŽAIDIMO trukmė nuo 2021 m. rugsėjo 13 iki rugsėjo 29 d.

2.2. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS patalpina registracijos anketą, kuri publikuojama www.zipfm.lt.

2.3. ASMUO norintis dalyvauti ŽAIDIME turi palikti savo kontaktinius duomenis: vardą, telefono numerį ir atsakyti į klausimus: Už ką nusipelnei gauti žaibą? Kodėl tu genijus? Kada paskutinį kartą prajuokinai draugus?.

3. ŽAIDIMO EIGA, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PRIZAI

3.1. Norintis dalyvauti žaidime ASMUO turi užsiregistruoti žaidimo anketoje zipfm.lt. Anketoje būtina įrašyti savo vardą, telefono numerį ir atsakyti į klausimus: Už ką nusipelnei gauti žaibą? Kodėl tu genijus? Kada paskutinį kartą prajuokinai draugus? Rugsėjo 13-24 dienomis ZIP FM laidų vedėjai Rimvydas ir Haris atrinks po vieną originaliausią anketą, skambins jos autoriui tiesioginio eterio metu ir sužais trumpą žaidimą apie vis skirtingą universitetą. Kasdien bus išrenkamas vienas ASMUO, jei jis neatsilieps, praras šansą laimėti ir laidų vedėjai skambins kitam anketą užpildžiusiam dalyviui. Atsiliepęs ir teisingai atsakęs į dienos klausimą ASMUO taps laimėtoju, kuris laimės KALBA.LT kuprinę. Žaidimas tiesioginiame eteryje vyks 10 darbo dienų, daugiausiai gali būti 10 laimėtojų. Papildomas keturias kuprines bus galima laimėti ZIP FM Facebook paskyroje vykstančiuose konkursuose rugsėjo 13-29 dienomis.

3.2. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS atsakingas už prizo perdavimą laimėtojui.

3.3. ŽAIDIMO prizas yra:

3.3.1. 14 vnt Telia kuprinių.

3.3.2. Žaidimo nugalėtojas apie prizo atsiėmimą bus informuotas asmeniškai, telefonu.

3.3.3. Tas pas ASMUO gali laimėti vieną kartą.

3.3.4. Už prizo atidavimą žaidimo nugalėtojui atsakinga UAB „Tango reklama“.

3.3.5. Prizas į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys (Vardas, amžius, miestas ir telefono numeris) bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir ŽAIDIMO vykdytojo sprendimų. Prizų laimėtojai sutinka ir suteikia teises UAB „Tango reklama“ bei jų nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip prizų laimėtojų vardus. Informacija gali būti viešai skelbiama internete, spaudoje, televizijoje, radijo stotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse.

4.2. Taisyklių 2 p. numatyta tvarka tapdamas ŽAIDIMO dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas, amžius, miestas ir telefono numeris) bus tvarkomi UAB „Tango reklama“, kaip duomenų valdytojo, ŽAIDIMO vykdymo tikslu sutarties (sudarytos dėl dalyvavimo ŽAIDIME su ŽAIDIMO vykdytoju šių Taisyklių sąlygomis) vykdymo pagrindu ŽAIDIMO vykdymo metu ir 3 mėnesius po visų ŽAIDIMO prizų laimėtojų paskelbimo dienos šiose TAISYKLĖSE ir ŽAIDIMO vykdytojo Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Pasibaigus šiam terminui, Asmens duomenys sunaikinami – ištrinami iš ŽAIDIMO duomenų bazių.

4.3. Visi ŽAIDIMO vykdymo tikslu tvarkomi duomenys gaunami tiesiogiai iš ŽAIDIMO dalyvio. Su ŽAIDIMO dalyvio ŽAIDIMO vykdymo tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) tik ŽAIDIMO VYKDYTOJAS ir IT paslaugas VYKDYTOJUI teikiantys asmenys. ŽAIDIMO vykdytojas taiko tinkamas apsaugos priemones, kad ŽAIDIMO dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo.

4.4. ŽAIDIMO dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini ŽAIDIMO organizavimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, ŽAIDIMO dalyvis negalės būti ŽAIDIMO vykdytojo identifikuotas ir negalės dalyvauti ŽAIDIME.

4.5. ŽAIDIMO dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu, pateikęs ŽAIDIMO vykdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į ŽAIDIMO vykdytoją ir atsisakyti dalyvauti ŽAIDIME. Atsisakius dalyvauti ŽAIDIME, ŽAIDIMO dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi ŽAIDIMO vykdymo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti ŽAIDIME tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.

4.6. ŽAIDIMO dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat ŽAIDIMO dalyvis turi duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.

4.7. ŽAIDIMO dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą ŽAIDIMO vykdytojui apriboti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, tvarkomus ŽAIDMO vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą ŽAIDIME ir neturinčiu galimybės laimėti ŽAIDIMO prizus. Toks ŽAIDIMO dalyvio pasitraukimas iš ŽAIDIMO neturės įtakos iki ŽAIDIMO dalyvio iki atitinkamo minėto ŽAIDIMO dalyvio reikalavimo pateikimo ŽAIDMO vykdytojo jau atliktam ŽAIDIMO dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

4.8. ŽAIDIMO dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į ŽAIDIMO vykdytoją el. paštu [email protected]

 5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. ŽAIDIMO VYKDYTOJAS gali keisti ŽAIDIMO taisykles, pranešęs apie tai ŽAIDIMO vykdytojo tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

5.2. Konkurso taisyklės skelbiamos https://zipfm.lt/kalba-lt-universitetas-2021-taisykles